Przeskocz do treści

Regulamin cmentarza

1. Każdy grób, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zwłok zmarłych, powinien mieć dysponenta.
2. Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania dysponenta grobu. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach zainteresowanych danym grobem.
3. Dysponent grobu to osoba posiadająca aktualną umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.
4. Dysponent grobu zobowiązany jest do stałej troski o stan i wygląd grobu i nagrobka oraz o bezpieczeństwo obejścia.
5. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu składane są zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych.
6. Dysponent grobu, to osoba która opłaciła miejsce grobowe – tzw. pokładowe.
7. Miejsce na cmentarzu wykupuje dysponent każdorazowo na okres 20 lat.
8. Dysponent przez opłatę pokładowego nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem.
9. Nie wniesienie opłaty po upływie 20 lat równoznaczne jest z rezygnacją z prawa do użytkowania grobu.
10. Grób bez prawa użytkowania może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne.
11. Pomnik na grobie nie powoduje przedłużenia prawa użytkowania grobu.
12. Jedynie dysponent grobu decyduje o pochówku w danym grobie i tylko dysponent może uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, zarówno przez kamieniarza jak i systemem gospodarczym.
13. Prace na cmentarzu należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami, zaś pozostały po pracach gruz i ziemię należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie.
14. Zajęcie większej powierzchni terenu niż przysługująca danemu rodzajowi grobu* skutkuje bezwarunkowym nakazem rozebrania postawionego nagrobka, usunięcia położonej kostki, ustawionej ławki, czy posadzonych drzew lub krzewów, na wyłączny koszt dysponenta grobu.
15. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i faktyczne związane z wykonywaniem prac na cmentarzu, oraz szkody spowodowane wandalizmem, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi. Od takich zdarzeń osoby bądź groby należy ubezpieczyć indywidualnie.

 

* groby nie powinny przekraczać wymiarów:
Grób murowany jednomiejscowy: szer. 1,30m<5cm, dł. 2,50m<5cm
Grób ziemny jednomiejscowy: szer. 1,00m, dł. 2,00m
Grób murowany dwumiejscowy w poziomie: szer. 2,20m<5cm, dł. 2,50m<5cm
Grób ziemny dwumiejscowy w poziomie: szer. 1,60m, dł.2,00m
Opaska wokół pomnika z każdej strony nie większa niż 20-25cm.