Przeskocz do treści

Regulamin cmentarza

EWIDENCJA CMENTARZA <KLIK>

mail w sprawach cmentarza: dlutow.cmentarz@gmail.com telefon: 505 201 495

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W DŁUTOWIE

§ 1 

 1. Cmentarz  Rzymskokatolicki w Dłutowie przy ulicy Południowej, jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie.
 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii, wykonujący wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych, zgodnie z przepisami prawa państwowego i kanonicznego.
 3. Siedziba administratora cmentarza znajduje się w Dłutowie przy ulicy Głównej 52. 
 4. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

§ 2

 1. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zwłok zmarłych, oraz regulaminem cmentarza każdy grób musi mieć dysponenta.
 2. Dysponent grobu, to osoba która opłaciła miejsce grobowe – tzw. pokładowe i posiada aktualną umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.
 3. Dysponent przez opłatę pokładowego nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem, na okres 20 lat z możliwą przedłużenia.
 4. W przypadku śmierci dysponenta grobu, należy uzyskać u Administratora cmentarza przeniesienie własności grobu.
 5. Jedynie dysponent grobu decyduje o pochówku w danym grobie i tylko dysponent może uzyskać zgodę Administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu przez kamieniarza.
 6. Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania dysponenta grobu. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach zainteresowanych danym grobem.
 7. Dysponent grobu zobowiązany jest do stałej troski o stan i wygląd grobu i nagrobka.

§ 3

 1. Administrator cmentarza pobiera opłaty:
  a. miejsc grzebalnych na 20 lat (grób pojedynczy, grób podwójny),
  b. miejsc pod grobowce na 20 lat,
  c. przedłużenia opłaty za groby na następne 20 lat,
  d. wjazdów samochodami oraz innymi pojazdami,
  e. kosztów postawienia pomnika.
 2. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 3. Pomnik na grobie nie powoduje automatycznego przedłużenia prawa użytkowania grobu.
 4. Prace na cmentarzu należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami, zaś pozostały po pracach gruz i ziemię należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie.
 5. Samowolne zajęcie większej powierzchni terenu niż przysługująca danemu rodzajowi grobu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, skutkuje bezwarunkowym nakazem rozebrania postawionego nagrobka, usunięcia położonej kostki, ustawionej ławki, czy posadzonych drzew lub krzewów, na wyłączny koszt dysponenta grobu. 
 6. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i faktyczne związane z wykonywaniem prac na cmentarzu, oraz szkody spowodowane wandalizmem, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi. Od takich zdarzeń osoby bądź groby należy ubezpieczyć indywidualnie.
 7. Administracja cmentarza przechowuje, przetwarza i uaktualnia wszelkie dane i dokumenty dotyczące istniejących grobów oraz prowadzi księgi cmentarne z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe dysponentów grobów oraz osób zmarłych podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

 1. Na terenie cmentarza zakazuje się:
 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
 3. przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu i palenia papierosów,
 4. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone, oraz wyrzucania do śmietnika starych elementów pomników, gruzu i ziemi (do usunięcia z cmentarza starych elementów pomników oraz gruzu zobowiązany jest dysponent miejsca grzebalnego lub wykonawca nowego pomnika)
 5. samodzielnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 6. samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszych ustaleń z Administratorem Cmentarza
 7. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora Cmentarza,
 8. handlu, akwizycji, umieszczania reklam, ogłoszeń, rozkładania wizytówek i wszelkich czynności naruszających charakter tego miejsca.

 § 5

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 05.05.2022r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

W zgodności z treścią:

1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zwłok (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 ze zmianami);

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75 poz. 405);

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284);